รวมโค๊ต php สำหรับสร้างเว็บ ที่เขียนโดยภาษา PHP สำหรับทดลองสร้างเว็บด้วยภาษา php แบบง่ายกว่า10แบบ

1

โค๊ต php สำหรับสร้างเว็บ โปรแกรมปริมาตรทรงลูกบาศก์ พัฒนาด้วยภาษาphp

ตัวอย่าง
index.php
process.php

ตัวอย่างลักษณะของจอภาพเมื่อขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา

โปรแกรมปริมาตรทรงลูกบาศก์
ความยาวด้าน :

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>โปรแกรมปริมาตรทรงลูกบาศก์</title>
<style type=”text/css”>
<!–
body {
    background-color:#C66;
}
–>
</style></head>

<body>
    <form action=”process.php” method=”post”>
<table width=”393″ border=”0″ align=”center” bgcolor=”#FFFFFF”>
<tr>
      <td colspan=”2″>
      <div align=”center”><strong>โปรแกรมปริมาตรทรงลูกบาศก์</strong></div></td>
  </tr>
    <tr>
      <td width=”171″><div align=”right”>ความยาวด้าน   : </div></td>
      <td width=”212″><input type=”text” name=”num” size=”20″ maxlength=”100″ /></td>
    </tr>        
    <tr>
      <td colspan=”2″> <div align=”center”><input type=”submit” value=”คำนวณ” /></div></td>
    </tr>
  </table>
<div align=”center”></div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>ประมวลผล โปรแกรมปริมาตรทรงลูกบาศก์</title>
</head>
<body bgcolor=”#FFFFFF”>
<div align=”center”>
  <?php
  $num=$_POST[‘num’];
  $sum=$num*$num*$num;

  echo “ปริมาตรทรงลูกบาศกคือ : “.$sum;  
   ?>
</div>
</body>
</html>

2

โค๊ต php สำหรับสร้างเว็บ โปรแกรมปริมาตรทรงปริซึม พัฒนาด้วยภาษาphp

ตัวอย่าง
index.php
process.php

ตัวอย่างลักษณะของจอภาพเมื่อขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา

โปรแกรมปริมาตรทรงปริซึม
พื้นที่ฐาน :
ความสูง :

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>โปรแกรมปริมาตรทรงปริซึม</title>
<style type=”text/css”>
<!–
body {
    background-color:#F63;
}
–>
</style></head>

<body>
    <form action=”process.php” method=”post”>
<table width=”393″ border=”0″ align=”center” bgcolor=”#FFFFFF”>
<tr>
      <td colspan=”2″>
      <div align=”center”><strong>โปรแกรมปริมาตรทรงปริซึม</strong></div></td>
  </tr>
    <tr>
      <td width=”171″><div align=”right”>พื้นที่ฐาน   : </div></td>
      <td width=”212″><input type=”text” name=”num1″ size=”20″ maxlength=”100″ /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width=”171″><div align=”right”>ความสูง   : </div></td>
      <td width=”212″><input type=”text” name=”num2″ size=”20″ maxlength=”100″ /></td>
    </tr>    
    <tr>
      <td colspan=”2″> <div align=”center”><input type=”submit” value=”คำนวณ” /></div></td>
    </tr>
  </table>
<div align=”center”></div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>ประมวลผล โปรแกรมปริมาตรทรงปริซึม</title>
</head>
<body bgcolor=”#FFFFFF”>
<div align=”center”>
  <?php
  $num1=$_POST[‘num1’];
  $num2=$_POST[‘num2’];

  $sum=$num1*$num2;

  echo “ปริมาตรทรงปริซึมคือ : “.$sum;  
   ?>
</div>
</body>
</html>

3

โค๊ต php สำหรับสร้างเว็บ โปรแกรมสปินบทความ Free Article Spinner พัฒนาด้วยภาษาphp

ตัวอย่าง
index.php
process.php

ตัวอย่างลักษณะของจอภาพเมื่อขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา

โปรแกรมสปินบทความ Free Article Spinner

บทความ :
1.Keyword :
สปินเป็น
2.Keyword :
สปินเป็น
3.Keyword :
สปินเป็น
4.Keyword :
สปินเป็น
5.Keyword :
สปินเป็น

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>ตัวอย่าง โปรแกรมสปินบทความ Free Article Spinner</title>
<style type=”text/css”>
<!–
body {
    background-color:#C60;
    color:#fff;
}
–>
</style></head>

<body>

    <form action=”process.php” method=”post”>
<table width=”500″ border=”0″ align=”center”>
    <tr>
      <td colspan=”2″>
      <div align=”center”><h2>โปรแกรมสปินบทความ Free Article Spinner</h2></div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width=”150″ valign=”top”><div align=”right”>บทความ : </div></td>
      <td width=”212″><textarea rows=”10″ cols=”60″ id=”article” name=”article” placeholder=”บทความที่ต้องการจะสปีน”  ></textarea></td>
    </tr>     
    <tr>
      <td ><div align=”right”>1.Keyword : </div></td>
      <td width=”212″><input type=”text” name=”keyword1″ size=”25″ maxlength=”25″ />
                      สปินเป็น <input type=”text” name=”spin1″ size=”25″ maxlength=”25″ />
      </td>
    </tr>  
    <tr>
      <td ><div align=”right”>2.Keyword : </div></td>
      <td width=”212″><input type=”text” name=”keyword2″ size=”25″ maxlength=”25″ />
                      สปินเป็น <input type=”text” name=”spin2″ size=”25″ maxlength=”25″ />
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td ><div align=”right”>3.Keyword : </div></td>
      <td width=”212″><input type=”text” name=”keyword3″ size=”25″ maxlength=”25″ />
                      สปินเป็น <input type=”text” name=”spin3″ size=”25″ maxlength=”25″ />
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td ><div align=”right”>4.Keyword : </div></td>
      <td width=”212″><input type=”text” name=”keyword4″ size=”25″ maxlength=”25″ />
                      สปินเป็น <input type=”text” name=”spin4″ size=”25″ maxlength=”25″ />
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td ><div align=”right”>5.Keyword : </div></td>
      <td width=”212″><input type=”text” name=”keyword5″ size=”25″ maxlength=”25″ />
                      สปินเป็น <input type=”text” name=”spin5″ size=”25″ maxlength=”25″ />
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan=”2″> <div align=”center”><input type=”submit” value=”สปีนบทความชิ้นนี้” /></div></td>
    </tr>   
    <tr>
      <td colspan=”2″ style=”font-size:14px; color:#F00;” align=”center”></td>
    </tr>
  </table>
<div align=”center”></div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>ประมวลผล โปรแกรมสปินบทความ Free Article Spinner</title>
</head>

<body>
<div align=”center”>

   <h2>โปรแกรมสปินบทความ Free Article Spinner</h2>

  <?
  $article=$_POST[‘article’];
  $keyword1=$_POST[‘keyword1’];
  $keyword2=$_POST[‘keyword2’];
  $keyword3=$_POST[‘keyword3’];
  $keyword4=$_POST[‘keyword4’];
  $keyword5=$_POST[‘keyword5’];
  $spin1=$_POST[‘spin1’];
  $spin2=$_POST[‘spin2’];
  $spin3=$_POST[‘spin3’];
  $spin4=$_POST[‘spin4’];
  $spin5=$_POST[‘spin5’];

     $article_spin=$article;
  if($keyword1!=”){
     $article_spin=str_replace($keyword1,$spin1,$article_spin,&$count);
  }
  if($keyword2!=”){
     $article_spin=str_replace($keyword2,$spin2,$article_spin,&$count);
  }
  if($keyword3!=”){
     $article_spin=str_replace($keyword3,$spin3,$article_spin,&$count);
  }
  if($keyword4!=”){
     $article_spin=str_replace($keyword4,$spin4,$article_spin,&$count);
  }
  if($keyword5!=”){
     $article_spin=str_replace($keyword5,$spin5,$article_spin,&$count);
  }

 ?>
 <div style=”width:500px;” align=”left”>
 <?
  echo ‘<b>’.”บทความต้นฉบับ”.'</b>’.'<br><br>’;
  echo $article.'<br><br><br>’;

  echo ‘<b>’.”บทความที่spinแล้ว”.'</b>’.'<br><br>’;
  echo $article_spin.'<br><br>’;

?>
</div>

</div>
</body>
</html>


</html>

4

โค๊ต php สำหรับสร้างเว็บ คำนวณพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้า พัฒนาด้วยภาษาphp

ตัวอย่าง
index.php
process.php

ตัวอย่างลักษณะของจอภาพเมื่อขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา

โปรแกรมคำนวณพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด :
วัตต์
ยูนิละ :
บาท

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>ตัวอย่าง โปรแกรมคำนวณพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้า</title>
<style type=”text/css”>
<!–
body {
    background-color:#F66;
    color:#fff;
}
–>
</style></head>

<body>

    <form action=”process.php” method=”post”>
<table width=”500″ border=”0″ align=”center”>
    <tr>
      <td colspan=”2″>
      <div align=”center”><h2>โปรแกรมคำนวณพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้า</h2></div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width=”150″><div align=”right”>เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด : </div></td>
      <td width=”212″><input type=”text” name=”watt” size=”20″ maxlength=”100″ />  วัตต์</td>
    </tr>     
    <tr>
      <td width=”150″><div align=”right”>ยูนิละ : </div></td>
      <td width=”212″><input type=”text” name=”uni” size=”20″ maxlength=”100″ /> บาท</td>
    </tr>    
    <tr>
      <td colspan=”2″> <div align=”center”><input type=”submit” value=”คำนวณ” /></div></td>
    </tr>   
    <tr>
      <td colspan=”2″ style=”font-size:14px; color:#F00;” align=”center”></td>
    </tr>
  </table>
<div align=”center”></div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>ประมวลผล โปรแกรมคำนวณพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้า</title>
</head>

<body>
<div align=”center”>

   <h2>โปรแกรมคำนวณพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้า</h2>

  <?
$watt=$_POST[‘watt’];
$uni=$_POST[‘uni’];

$watt=$watt/100;
$sum=$watt*$uni;
$month=$sum*30;
echo “จะเสียค่าไฟฟ้าวันละ  “.$sum.” บาท”.”<br>”;
echo “ดังนั้น เสียค่าไฟฟ้าต่อเดือน “.$month.” บาทต่อเดือน (30 วัน)”;
 
?>


</div>
</body>
</html>

5

โค๊ต php สำหรับสร้างเว็บ โปรแกรมปริมาตรทรงปริซึม พัฒนาด้วยภาษาphp

ตัวอย่าง
index.php
process.php

ตัวอย่างลักษณะของจอภาพเมื่อขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา

โปรแกรมคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน

กระแสเงินสดที่ได้รับ :
ต่อเดือน
เงินลงทุน :

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>ตัวอย่าง โปรแกรมคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน</title>
<style type=”text/css”>
<!–
body {
    background-color:#FF9;
    color:#000;
}
–>
</style></head>

<body>

    <form action=”process.php” method=”post”>
<table width=”500″ border=”0″ align=”center”>
    <tr>
      <td colspan=”2″>
      <div align=”center”><h2>โปรแกรมคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน</h2></div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width=”150″><div align=”right”>กระแสเงินสดที่ได้รับ : </div></td>
      <td width=”212″><input type=”text” name=”money” size=”20″ maxlength=”100″ />  ต่อเดือน</td>
    </tr>     
    <tr>
      <td width=”150″><div align=”right”>เงินลงทุน : </div></td>
      <td width=”212″><input type=”text” name=”investment” size=”20″ maxlength=”100″ /> </td>
    </tr>  
    <tr>
      <td colspan=”2″> <div align=”center”><input type=”submit” value=”คำนวณ” /></div></td>
    </tr>   
    <tr>
      <td colspan=”2″ style=”font-size:14px; color:#F00;” align=”center”></td>
    </tr>
  </table>
<div align=”center”></div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>ประมวลผล โปรแกรมคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน</title>
</head>

<body>
<div align=”center”>

   <h2>โปรแกรมคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน</h2>

  <?php
  $money=$_POST[‘money’];   
  $investment=$_POST[‘investment’];

  $money_year=$money*12;

  $sum=$money_year*100/$investment;

  echo “กระแสเงินสดที่ได้รับ : “.number_format($money,2).” บาทต่อเดือน”.”<br>”;
  echo “กระแสเงินสดรวม : “.number_format($money_year,2).” บาทต่อปี”.”<br><br>”;
  echo “คิดเป็นอัตราผลตอบแทน : “.$sum.” % ต่อปี”;
  ?>

</div>
</body>
</html>

6

โค๊ต php สำหรับสร้างเว็บ โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พัฒนาด้วยภาษาphp

ตัวอย่าง
index.php
process.php

ตัวอย่างลักษณะของจอภาพเมื่อขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา

โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จำนวนเงิน :
บาทไทย (THB)
เลือกสกุลเงิน :

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>ตัวอย่าง โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</title>
<style type=”text/css”>
<!–
body {
    background-color:#69C;
    color:#fff;
}
–>
</style></head>

<body>

    <form action=”process.php” method=”post”>
<table width=”500″ border=”0″ align=”center”>
    <tr>
      <td colspan=”2″>
      <div align=”center”><h2>โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</h2></div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width=”150″><div align=”right”>จำนวนเงิน : </div></td>
      <td width=”212″><input type=”text” name=”money” size=”20″ maxlength=”100″ />  บาทไทย (THB)</td>
    </tr>     
    <tr>
      <td width=”150″><div align=”right”>เลือกสกุลเงิน : </div></td>
      <td width=”212″><select name=”coin” >
                <option value=”1″ >กีบลาว (LAK)</option>
                <option value=”2″ >จ๊าดพม่า (MMK)</option>
                <option value=”3″ >ดงเวียดนาม (VND)</option>
                <option value=”4″ >ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)</option>
                <option value=”5″ >ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)</option>
                <option value=”6″ >ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)</option>
                <option value=”7″ >ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)</option>
                <option value=”8″ >ปอนด์ (GBP)</option>
                <option value=”9″ >ยูโร (EUR)</option>
                <option value=”10″ >ริงกิตมาเลเซีย (MYR)</option>
                <option value=”11″ >สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)</option>
                <option value=”12″ >เกาหลีวอน (KRW)</option>
                <option value=”13″ >เงินรูปีของอินเดีย (INR)</option>
                <option value=”14″ >เงินเยนของญี่ปุ่น (JPY)</option>                 
              </select></td>
    </tr>  
    <tr>
      <td colspan=”2″> <div align=”center”><input type=”submit” value=”คำนวณ” /></div></td>
    </tr>   
    <tr>
      <td colspan=”2″ style=”font-size:14px; color:#F00;” align=”center”></td>
    </tr>
  </table>
<div align=”center”></div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>ประมวลผล โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</title>
</head>

<body>
<div align=”center”>
   
   <h2>โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</h2>

<?php
  $money=$_POST[‘money’];   
  $coin=$_POST[‘coin’];
 
 
  switch ($coin) {
  case 1:
    $coin_m=240.49;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo “1 บาทไทย (THB) = “.$coin_m.” กีบลาว (LAK)”.”<br><br>”;
    echo “จำนวน “.number_format($money,2).” บาท  =  “.number_format($sum,2).” กีบลาว (LAK)”;
    break;
  case 2:
    $coin_m=50;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo “1 บาทไทย (THB) = “.$coin_m.” จ๊าดพม่า (MMK)”.”<br><br>”;
    echo “จำนวน “.number_format($money,2).” บาท  =  “.number_format($sum,2).” จ๊าดพม่า (MMK)”;
    break;
  case 3:
    $coin_m=600;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo “1 บาทไทย (THB) = “.$coin_m.” ดงเวียดนาม (VND)”.”<br><br>”;
    echo “จำนวน “.number_format($money,2).” บาท  =  “.number_format($sum,2).” ดงเวียดนาม (VND)”;
    break;
   case 4:
    $coin_m=0.04;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo “1 บาทไทย (THB) = “.$coin_m.” ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)”.”<br><br>”;
    echo “จำนวน “.number_format($money,2).” บาท  =  “.number_format($sum,2).” ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)”;
    break;
   case 5:
    $coin_m=0.05;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo “1 บาทไทย (THB) = “.$coin_m.” ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)”.”<br><br>”;
    echo “จำนวน “.number_format($money,2).” บาท  =  “.number_format($sum,2).” ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)”;
    break;
   case 6:
    $coin_m=0.2;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo “1 บาทไทย (THB) = “.$coin_m.” ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)”.”<br><br>”;
    echo “จำนวน “.number_format($money,2).” บาท  =  “.number_format($sum,2).” ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)”;
    break;    
   case 7:
    $coin_m=1;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo “1 บาทไทย (THB) = “.$coin_m.” ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)”.”<br><br>”;
    echo “จำนวน “.number_format($money,2).” บาท  =  “.number_format($sum,2).” ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)”;
    break;
   case 8:
    $coin_m=0.02;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo “1 บาทไทย (THB) = “.$coin_m.” ปอนด์ (GBP)”.”<br><br>”;
    echo “จำนวน “.number_format($money,2).” บาท  =  “.number_format($sum,2).” ปอนด์ (GBP)”;
    break;    
   case 9:
    $coin_m=0.03;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo “1 บาทไทย (THB) = “.$coin_m.” ยูโร (EUR)”.”<br><br>”;
    echo “จำนวน “.number_format($money,2).” บาท  =  “.number_format($sum,2).” ยูโร (EUR)”;
    break;
   case 10:
    $coin_m=0.11;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo “1 บาทไทย (THB) = “.$coin_m.” ริงกิตมาเลเซีย (MYR)”.”<br><br>”;
    echo “จำนวน “.number_format($money,2).” บาท  =  “.number_format($sum,2).” ริงกิตมาเลเซีย (MYR)”;
    break;
   case 11:
    $coin_m=0.03;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo “1 บาทไทย (THB) = “.$coin_m.” สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)”.”<br><br>”;
    echo “จำนวน “.number_format($money,2).” บาท  =  “.number_format($sum,2).” สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)”;
    break;
   case 12:
    $coin_m=33;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo “1 บาทไทย (THB) = “.$coin_m.” เกาหลีวอน (KRW)”.”<br><br>”;
    echo “จำนวน “.number_format($money,2).” บาท  =  “.number_format($sum,2).” เกาหลีวอน (KRW)”;
    break;    
   case 13:
    $coin_m=1.9;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo “1 บาทไทย (THB) = “.$coin_m.” เงินรูปีของอินเดีย (INR)”.”<br><br>”;
    echo “จำนวน “.number_format($money,2).” บาท  =  “.number_format($sum,2).” เงินรูปีของอินเดีย (INR)”;
    break;
   case 14:
    $coin_m=3.58757333;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo “1 บาทไทย (THB) = “.$coin_m.”  เงินเยนของญี่ปุ่น (JPY)”.”<br><br>”;
    echo “จำนวน “.number_format($money,2).” บาท  =  “.number_format($sum,2).”  เงินเยนของญี่ปุ่น (JPY)”;
    break;    
  }
 
  ?>
 
</div>
</body>
</html>

7

โค๊ต php สำหรับสร้างเว็บ โปรแกรมคำนวณอายุแบบพื้นฐาน พัฒนาด้วยภาษาphp

ตัวอย่าง
index.php
process.php

ตัวอย่างลักษณะของจอภาพเมื่อขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา

โปรแกรมคำนวณอายุ แบบพื้นฐาน

เกิดปีพ.ศ. :

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>ตัวอย่าง โปรแกรมคำนวณอายุ แบบพื้นฐาน</title>
<style type=”text/css”>
<!–
body {
    background-color:#6633CC;
    color:#FFF;
}
–>
</style></head>

<body>
    <form action=”process.php” method=”post”>
<table width=”600″ border=”0″ align=”center”>
<tr>
      <td colspan=”2″>
      <div align=”center”><h2>โปรแกรมคำนวณอายุ แบบพื้นฐาน</h2></div></td>
  </tr>
    <tr>
      <td width=”200″><div align=”right”>เกิดปีพ.ศ. : </div></td>
      <td width=”212″><input type=”text” name=”year” size=”20″ maxlength=”100″ /></td>
    </tr>    
    <tr>
      <td colspan=”2″> <div align=”center”><input type=”submit” value=”คำนวณ” /></div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan=”2″ style=”font-size:14px; color:#F00;” align=”center”></td>
    </tr>
  </table>
<div align=”center”></div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>ประมวลผล โปรแกรมคำนวณอายุ แบบพื้นฐาน</title>
</head>

<body>
<div align=”center”>
  <?php

  $year=$_POST[‘year’];
  $d=date(“Y”);
  $d=$d+543;
  $sum=$d-$year;
   ?>
   <p align=”center”>
   <h2>โปรแกรมคำนวณอายุ แบบพื้นฐาน</h2>
   <b>คุณอายุ : </b><?php echo $sum;?> ปี <br /><br />
 
   </p>  
 
</div>
</body>
</html>

ที่มาโค๊ต php นี้ ข้อขอบคุณบทความดีๆจากเว็บ ที่มา # https://www.rangforever.com/exercise_title.php?id_e=1

โค๊ต php ฟรีสำหรับทำเว็บต่างๆ สร้างเว็บ โปรแกรมปริมาตรทรงลูกบาศก์ สร้างเว็บ โปรแกรมปริมาตรทรงปริซึม สร้างเว็บ โปรแกรมสปินบทความ Free Article Spinner สร้างเว็บ คำนวณพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้า สร้างเว็บ โปรแกรมปริมาตรทรงปริซึม สร้างเว็บ โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สร้างเว็บ โปรแกรมคำนวณอายุแบบพื้นฐาน

วิธีการทำเว็บ จากไฟล์ที่กล่าวถึง ทำยังไง

คุณต้องสร้างไฟล์ ในโฟเดอร์ลากของเว็บไซต์ โดยสร้างไฟล์ 2ไฟล์ คือ ไฟล์ index.php และ ไฟล์ process.php

ถ้าต้องการทำเครื่องมือทุกตัว ลงในไวต์ เดียวกัน ทำยังไง

คุณต้องสร้าง โฟเดอร์โดยใช้ชื่อเครื่องมือนั้นๆ และสร้างไฟล์2 ไฟล์ ลงในโฟเดอร์นั้นๆ

วิธีปรับสีพื้นหลังต่างๆ ทำอย่างไรได้บ้าง

หาโค๊ต background-color:#CC0099 (background คือ พื้นหลัง) #CC0099 คือโค๊ตสีต่างๆ สามารถหาสีโดยใช้เครื่องมือนี้ได้ง่ายๆ ที่นี่ https://seo.bananawebtools.com/color-picker

การปรับขนาดกล่อง ข้อความ ทำอย่างไร

หาโค๊ต นี้ <table width=”600″ border=”0″ align=”center”> โดยกำหนดความกว้างความสูง

Related Posts

ใส่ความเห็น