0


 • ห่อ โทเค็นเน็กซ์เอ็มที่สามารถโอนได้อย่างอิสระ และสมาชิกของบริษัทเน็กซัสร่วมกันจะสามารถที่จะ ห่อและแกะ เอ๊กซ์เอ็ม
 • บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่นหรือใช้อักษรในภาษาอื่นเนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับหรื บล็อกเชนที่ใช้ร่วมกัน ที่ไหน ปกสมาร์ทสัญญา สามารถซื้อได้จาก
 • ารประเมินความเสี่ยงและการเรียกร้องสิทธิ
 • งสามารถใช้ในการซื้อฝาครอบจากร่วมกันซึ่ง 90%ของนิวตันเมตร ที่ใช้ในการซื้อปกเป็น เผา10%สะสมโดยสมาชิกและสามารถนำมาใช้เป็นเงินฝากเมื่อส่งการเรียกร้อง
 • เครือข่ายร่วมกันใช้ โมเดลโทเค็นต่อเนื่อง และราคาของเอ็นเอ็กซ์เอ็มขึ้นอยู่กับว่าร่วมกันทำเงินอย่างไร
 • รัพย์สินทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกับราคาทีเ่กีย่วข้องกับราคาทีเ่กีย่วข้องกับราคาทีเ่กีย่วข้องกับราคาทีเ่กีย่วข้อง

 • เว็บไซท์
 • โลโก้ห่อ

  อ่านเพิ่มเติม

  Add a Comment