0


  • Bitcoin เพชรเป็น ยากส้อมของ Bitcoin (บิทคอยน์)ที่สร้างขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2017 นักพัฒนาของ Bitcoin เพชรได้กำหนดอุปทานรวมของสกุลเงินดิจิตอลเป็น 210 ล้านบาทมากกว่า 10 เท่า Bitcoin.
  • เครือข่ายใช้ อัลกอริทึมการทำเหมืองแร่ 13 เท่าแทนที่จะเป็น-256 มิติในกรณีของ Bitcoin ในความพยายามที่จะเป็น เอซิคทน.
  • Bitcoin นโลยีเครือข่ายสายฟ้า
  • ชอบ Bitcoin, Bitcoin เพชรพยายามที่จะใช้เป็นร้านค้าของมูลค่าและสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน

  • เว็บไซท์
  • โลโก้Bitcoin ไดมอนด์(บีซีดี)

    อ่านเพิ่มเติม

    Add a Comment